(+48) 52 302 50 06

Regulamin Portalu

www.DwórMarcinkowo.pl

1. Przepisy ogólne

Niniejszy Regulamin określa:

 • Najważniejsze zasady funkcjonowania portalu internetowego www.dwormarcinkowo.pl
 • Reguły korzystania z oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności
 • Warunki i zasady sprzedaży produktów i dostawy jedzenia
 • Główne zasady odpowiedzialności
 • Działanie praw autorskich oraz praw pokrewnych
 • Procedurę zgłaszania ewentualnych problemów

Użyte w Regulaminie pojęcia i terminy należy rozumieć następująco:

 • Portal – portal internetowy www.dwormarcinkowo.pl
 • Administrator – podmiot kierujący działaniem Portalu: P.H.U.EXPERT II WALDEMAR MACHOWSKI, Piastowska 9/16, Trzemeszno 62-240, Polska, NIP: 5571292671
 • Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Portalu oraz oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Produkty – posiłki możliwe do zamówienia poprzez Portal wraz z dostawą
 • Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93).

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • W ramach portalu dostępne są następujące funkcjonalności, do których można uzyskać dostęp drogą elektroniczną: Konto Użytkownika, Wirtualny koszyk, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy, Newsletter
 • Wszystkie wskazane usługi mają charakter nieodpłatny. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować ze wskazanych usług bez ponoszenia kosztów
 • Konto Użytkownika jest usługą, do której można uzyskać dostęp po dokonaniu rejestracji. Rejestracja wymaga wskazania poprawnego adresu e-mail oraz ustalenia hasła
 • Usługa Konto Użytkownika umożliwia poprzez zalogowanie dostęp do zgromadzonych danych oraz informacji o złożonych zamówieniach
 • Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi zarządzanie Produktami przed ich zakupem, przeliczanie wartości zamówienia oraz kosztów dostawy. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zmieniać zawartość koszyka poprzez dodawanie i usuwanie poszczególnych elementów
 • Formularz zamówienia to jednorazowa, nieodpłatna usługa umożliwiająca prawidłowy dobór Produktów, wprowadzenie danych niezbędnych do finalizacji zakupu. Korzystanie z Formularza zamówienia staje się możliwe z chwilą dodania co najmniej jednego Produktu do Wirtualnego koszyka
 • Formularz zamówienia wymaga wskazania danych Kupującego: imię i nazwisko, sposób dostawy, adres dostawy, wybrana metoda płatności, numer telefonu, ewentualne uwagi do zamówienia lub dostawy
 • Dane w Formularzu zamówienia można modyfikować dowolnie, do chwili dokonania potwierdzenia. Potwierdzenie następuje poprzez aktywowanie przycisku „Kupuję i płacę“
 • Usługa Formularz kontaktowy służy ułatwianiu komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem
 • W ramach usługi Newslettera, Użytkownik może wyrazić zgodę, na cykliczne otrzymywanie na podany adres e-mail informacje o aktualnościach

3. Składanie zamówień

 • Informacje zawarte na stronie Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 • Zawarcie umowy między Operatorem i Użytkownikiem następuje zgodnie z opisaną procedurą
 • Użytkownik umieszcza wybrane Produkty w Wirtualnym Koszyku
 • Korzystając z Formularza zamówienia, Użytkownik określa ilość Produktów (oraz ewentualnie ich parametry) metodę płatności, wprowadza dane niezbędne do realizacji zamówienia
 • Użytkownik uzyskuje możliwość sprawdzenia zawartości i warunków zamówienia
 • Użytkownik składa zamówienie, aktywując przycisk Kupuję i płacę – w tym momencie zamówienie uważa się za złożone
 • Złożenie zamówienia stanowi złożenie Operatorowi przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży i dostarczenia Produktów w nim ujętych
 • Złożenie zamówienia nie wymaga uprzedniej rejestracji i posiadania Konta Użytkownika. Operator dopuszcza możliwość składania zamówień przez niezarejestrowanych Użytkowników. Rejestracja i założenie Konta Użytkownika umożliwia dostęp do większej liczby opcji, w tym do uzyskania informacji na temat uprzednio złożonych zamówień
 • Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość złożenia zamówienia drogą telefoniczną. Złożenie zamówienia drogą telefoniczną wymaga podania tych samych danych, co przy wykorzystaniu Formularza Zamówienia
 • Po złożeniu zamówienia Operator potwierdza jego otrzymanie oraz potwierdza przyjęcie do realizacji, wskazując zarazem przewidywany czas dostarczenia. Od tego momentu umowę uznaje się za zawartą
 • Wszystkie ceny prezentowane w ramach Portalu są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej Portalu przy Produkcie w chwili składania zamówienia. Niezależnie od tego, o łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Użytkownik informowany jest przed złożeniem zamówienia
 • Minimalna wartość zamówienia 25,00zł

4. Dostawa i płatność

 • O łącznych, ostatecznych kosztach dostawy Użytkownik informowany jest najpóźniej przed złożeniem zamówienia
 • Zamówienia realizujemy na bieżąco od godziny 12:00-18:00 (ostatnie zamówienie do godziny 18:00). Pozostałe opłacone zamówienia, złożone po godz. 18:00, będą realizowane następnego dnia roboczego, prosimy o podanie godziny na która życzą sobie państwo dostawę. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W razie wątpliwości, proszę o kontakt pod numerem telefonu (+48) 510 191 373
 • Koszt dostawy liczony jest w zależności od strefy / miejsca, do którego dostarczona ma być Produkt. Odległość liczona jest od adresu restauracji, z której będzie realizowana dostawa:
 • Odbiór osobisty – Dwór w Marcinkowie Górnym, Marcinkowo Górne 1, 88-410 Gąsawa – 0zł
 • Strefa 1 – do 4.9 km – 0zł
 • Strefa 2 – od 5 km do 9.9 km – 10zł
 • Strefa 4 – od 9.9 km do 14.9 km – 15zł
 • Strefa 5 – od 14.9 km do 19.9 km – 20zł
 • Bezpłatna dostawa przy zamówieniach powyżej 80zł

Portal umożliwia następujące formy płatności:

 • Płatność online
 • Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie paragonu elektronicznego na wskazany przez siebie adres e-mail

5. Prawo odstąpienia od umowy

 • Zasadą prawa (wynikającą z Ustawy) jest, że Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą
 • Jednakże, zgodnie z art. 38 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

i/lub

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

i/lub

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • W oderwaniu od regulacji wynikających z Ustawy, Operator przewiduje możliwość odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
 • Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy jeżeli wystąpi opóźnienie w dostarczeniu przekraczające 30 minut
 • Ponadto, Operator oświadcza, że zawsze dąży, by dostawy były realizowane w ciągu maksymalnie 60 minut. Czas dostarczenia uzależniony jest jednak od strefy dostawy, rodzaju zamówienia oraz warunków pogodowych i komunikacyjnych. Z uwagi na powyższe, czas dostarczenia w niektórych przypadkach może być dłuższy. Operator zobowiązuje się uprzedzić Użytkownika o dłuższym czasie oczekiwania. Jeżeli Użytkownikowi nie odpowiada nowy, proponowany termin dostarczenia, ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia konsekwencji

6. Postepowanie reklamacyjne

 • Operator ponosi odpowiedzialność za wady sprzedawanych Produktów
 • Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji
 • Kupujący może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko), gdy wystąpiła jedna z opisanych okoliczności:
 • Produkt posiada wady fizyczne
 • Produkt jest niezgodny z umową
 • wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia
 • w fakturze VAT występuje błąd
 • Zaleca się, by reklamacje były kierowane:
 • na adres tradycyjny: Dwór w Marcinkowie Górnym, Marcinkowo Górne 1, 88-410 Gąsawa, z dopiskiem „reklamacja” bądź na adres e-mail: kontakt@dwormarcinkowo.pl
 • W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • nr zamówienia
 • dokładny opis wady, problemu oraz datę ich stwierdzenia
 • żądanie Użytkownika
 • oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej
 • Przedstawienie w/w informacji nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi
 • Operator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji

7. Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny
 • Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
 • Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy
 • Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl
 • Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

8. Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

 • Korzystając z Portalu, każdy Użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej
 • Treści zawarte w Portalu (w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
 • ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • ustawie o własności przemysłowej
 • ustawie o ochronie baz danych
 • ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Przykładem naruszenia tych przepisów byłoby nieuzgodnione, pozaprawne, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie w sieci, publiczne odtwarzanie wyżej określonych treści
 • Sam fakt korzystania z Portalu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną

9. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.03.2020
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą następować przy uwzględnieniu następujących zasad:
 • zmiana Regulaminu będzie skuteczna po upływie 7 dni od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu w widocznym miejscu na stronie internetowej Portalu
 • zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości e-mail
 • do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian, mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu
 • Regulamin dostępny jest pod adresem https://dwormarcinkowo.pl/regulamin/
 • Zaleca się, by wszelkie uwagi, opinie na temat funkcjonowania Portalu, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu kierować na adres poczty elektroniczny Sprzedającego kontakt@dwormarcinkowo.pl
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem: https://dwormarcinkowo.pl/polityka-prywatnosci/